Podnieś swoje kwalifikacje na wyższy poziom! Weź udział w kursie na Instruktora Snowboardu SITS. Zdobądź uprawnienia umożliwiające pracę za granicą! Zapraszamy do zapoznania się z terminami szkoleń na stopień INSTRUKTORA SITS. W przypadku zebrania się grupy min. 5 osób jesteśmy w stanie zorganizować kurs w dowolnym miejscu i terminie.

Instruktor Snowboardu SITS (poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji)

Jest drugim stopniem Instruktorskim w systemie SITS, zaraz po Asystencie Instruktora. Daje już dużo szersze możliwości pracy związanej z prowadzeniem szkoleń snowboardowych, uprawnia do samodzielnej pracy w zakresie nauczania i doskonalenia snowboardu do poziomu III stopnia systematyki
SITS. Kurs przeznaczony dla osób zaawansowanych, których umiejętności technicznie są na wysokim poziomie, co potwierdza posiadanie III stopnia sprawności. Stopień Instruktora snowboardu SITS pozwala uzyskać pozwolenie na pracę w krajach alpejskich np. we Włoszech, Szwajcarii czy Austrii.

Osoba posiadająca uprawnienia Instruktora Snowboardu SITS jest przygotowana do:
– samodzielnego planowania, organizowania i realizowania procesu dydaktycznego w snowboardzie, w oparciu o obowiązujący system szkolenia, z uwzględnieniem wytycznych organizacji szkolącej, w ramach sportu dla wszystkich;
– analizy i oceny umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych przez osoby
z niższymi kwalifikacji instruktorskimi (tzw. asystentów instruktorów);

Termin kursu

02-07.03.2024 BIAŁKA TATRZAŃSKA

Koszt szkolenia na Instruktora SITS to 2100 zł (w cenie egzamin wewnętrzny)
Istnieje możliwość zorganizowania zakwaterowania na czas kursu.

Zaraz po kursie, czyli w dniach 9-10.03.2024 w Białce Tatrzańskiej, odbędą się Mistrzostwa Polski Instruktorów, podczas których absolwenci kursu będą mogli zaliczyć egzamin centralny.


Zapisz się na kurs na Instruktora snowboardu SITS
sharpsnowboard@gmail.com


Informacje o kursie

Szkolenie obejmuje zarówno zajęcia praktyczne na śniegu jak i teorię w formie wieczornych wykładów. Kurs na Instruktora snowboardu SITS trwa 6 dni i obejmuje w sumie 48 godzin zajęć. Najczęściej jest to około 6 godzin zajęć na stoku oraz około 2 godzin wykładów.

Zakres tematyczny kursu:

 1. Charakteryzowanie teoretycznych uwarunkowań planowania i realizacji procesu
  dydaktycznego w snowboardzie
 2. Planowanie procesu dydaktycznego w snowboardzie
 3. Organizowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie
 4. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną

Jak wygląda egzamin na Instruktora snowboardu SITS?

Egzamin składa się z 3 części:
Część 1. Teoretyczna – TEORIA.
– sprawdziany opanowania wiadomości są pisemne
– podczas sprawdzianu należy zapewnić warunki do samodzielnej pracy
– w zakresie każdego problemu sformułować należy dwa pytania
– sprawdziany należy przechowywać do wglądu do czasu zatwierdzenia wyników kursu
– ocena z teorii (test online) jest dwustopniowa: zaliczono(+) / brak zaliczenia(-).
Część 2. Praktyczna – TECHNIKA (egzamin wewnętrzny !)
– obserwacja w warunkach symulowanych (w rzeczywistych, naturalnych, w warunkach
zimowych);
– w trakcie części 2 egzaminu weryfikowana jest umiejętność “Jeździ na snowboardzie” (TECHNIKA);
– w trakcie weryfikacji ww. umiejętności osoba przystępująca do egzaminu musi zaprezentować co najmniej jedną z wymienionych w kryteriach weryfikacji technik oraz jeden z elementów techniki freestyle’owej III stopnia systematyki, zgodnie z opisami zawartymi w obowiązującym programie Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu;
– wytyczne oceniania znajdują się w Wytycznych Szkoleniowych SITS;
– minimum zaliczenia 2 części egzaminu – 7,25 pkt z KAŻDEJ techniki (w skali
0-10 pkt)
Część 3. Praktyczna – INSTRUOWANIE
– obserwacja w warunkach symulowanych (w rzeczywistych, naturalnych, w warunkach
zimowych);
– w trakcie części 3 oceniane są: prowadzenie jednostek dydaktycznych do III stopnia systematyki, zgodnie z opisami zawartymi w obowiązującym programie Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu;
– egzaminy z instruowania odbywają się w trakcie trwania kursu i realizowanych zajęć;
– ocena z instruowania jest dwustopniowa: zaliczono(+) / brak zaliczenia(-).

Uprawnienia po pozytywnym ukończeniu kursu na Instruktora snowboardu SITS

 • prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie do poziomu III stopnia systematyki SITS
 • prawo startu w MP Instruktorów SITS
 • prawo do uczestnictwa w kursie Instruktora Zawodowego SITS
 • prawo do korzystania z OC instruktora
 • możliwość uzyskania pozwolenia na pracę jako instruktor poza granicami Polski
 • możliwość zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS
 • możliwość prowadzenia patronackiej szkoły snowboardu
 • możliwość otrzymania legitymacji instruktora międzynarodowego IVSI
 • nie może świadczyć usług i prowadzić działalności sprzecznych z interesami SITS

Wymagania wstępne by przystąpić do kursu na Instruktora Snowboardu SITS:

 • posiadanie stopnia Asystenta Instruktora SITS
 • posiadanie III stopnia sprawności SITS
 • wykształcenie średnie
 • przedstawienie orzeczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania snowboardu
 • posiadanie konta użytkownika na portalu SITS www.sits.org.pl
 • ukończone 18 lat
 • posiada ubezpieczenia NNW na czas kursu
 • zaświadczenie o niekaralności

Zapisz się na kurs na Instruktora snowboardu SITS
sharpsnowboard@gmail.com


Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie szkolenia Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu
KLIKNIJ TUTAJ!